la firma

Ipsum

Ipsum Advocats i Economistes SL és una societat que es va crear l’any 2010 com a resultat de la fusió de dos equips de professionals formats per advocats i economistes, amb més de vint anys d’experiència en els diferents sectors de la seva activitat.

Ipsum compta amb un equip d’especialistes en Concursal, Mercantil, Fiscal, Civil, Laboral i Administratiu. La integració d’advocats i economistes en un sol bufet ens permet comprendre millor els nostres clients i oferir-los un assessorament integral que cobreix les necessitats globals de l’empresa i dels particulars.

Filosofia

Com a objectiu principal, a Ipsum ens proposem defensar els interessos dels nostres clients i ajudar-los a solucionar els seus problemes, proporcionant un assessorament jurídic i/o econòmic personalitzat, eficaç i de qualitat, que generi confiança i resultats.

Entenem que l’exercici de la nostra professió comporta l’observació dels valors fonamentals del servei que prestem, per poder actuar en tot moment amb professionalitat, ètica i immediatesa.

serveis

equip

Pere Buixeda i Simón

Llicenciat en ciències econòmiques (secció empresa). Màster en administració concursal, porta més de 30 anys en exercici com a economista. És especialista en reestructuració d’empreses, en processos concursals i en la fiscalitat de la petita i mitjana empresa. Expert en anàlisi i control de costos. Administrador concursal i pèrit judicial.

contacte: pere.buixeda@ipsumae.com

 

NOTICIES

ANUL·LACIÓ JUTJAT PRIMERA INSTÀNCIA ACORD FIRMAT DE LA NO RECLAMACIÓ DE LA CLÀUSULA SÒL

SENTÈNCIA DEL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA DE PAMPLONA QUE ANUL·LA L'ACORD FIRMAT ENTRE UN CLIENT I EL SEU BANC DE NO RECLAMAR LA CLÀUSULA SÒL.

 

Per llegir la sentència clique aquí.

EL SILENCI DELS BANCS

EL SILENCI DELS BANCS DESPRÉS D’HAVER-SE COMPLERT EL TERMINI DE TRES MESOS DES DE LA PRIMERA TANDA DE LES RECLAMACIONS EXTRAJUDICIALS INTERPOSADES PELS CONSUMIDORS PER L’APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA SÒL

El termini màxim que tenien les entitats bancàries per donar una resposta a la reclamació extrajudicial dels primers clients que van sol·licitar la nul·litat de la clàusula sòl i la devolució dels interessos pagats de més per aplicació d’aquesta clàusula, finalitzava el passat 21 de maig.

I és que després de la sentència del Tribunal Europeu de data 21 de desembre de 2016, el Govern va aprovar un Reial Decret-Lley per fomentar els acords entre entitats bancàries i clients pel que donava tres mesos perquè els bancs enviessin als clients que ho havien sol·licitat, un càlcul que proposés la quantitat a retornar. Aquest termini de tres mesos va acabar el passat 21 de maig per a la primera tanda de reclamacions extrajudicials presentades pels clients, i la majoria de les entitats bancàries no han procedit a contestar les seves peticions ni ha enviat cap càlcul, i molt menys, a retornar les quantitats cobrades de més per l’aplicació de la clàusula que limita la variació del tipus d’interès.

És per això, que el passat 1 de juny, el Govern ha habilitat Jutjats de Primera Instància a les capitals de província perquè tramitin l’allau de demandes que es preveu rebre, ja que aquesta és l’única solució actual perquè es retorni a tots els afectats els diners pagats de més. Hem de recordar que el 97% de resolucions dels Tribunals són a favor dels clients i per tant, aquests tenen dret a la devolució dels interessos pagats de més en aplicació de la clàusula sòl, així com els interessos legals generats de forma retroactiva, és a dir, des de la constitució del préstec de garantia hipotecària.

 

EL SILENCIO DE LOS BANCOS

 

EL SILENCIO DE LOS BANCOS TRAS CUMPLIRSE TRES MESES DESDE LA PRIMERA TANDA DE LAS RECLAMACIONES EXTRAJUDICIALES INTERPUESTAS POR LOS CONSUMIDORES POR LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA SUELO

 

El plazo máximo que tenían las entidades bancarias para dar contestación a la reclamación extrajudicial de los primeros clientes que solicitaron la nulidad de la cláusula suelo y la devolución  de los intereses pagados de más por aplicación de esta cláusula, finalizaba el pasado 21 de mayo.

 

Y es que tras la sentencia del Tribunal Europeo de fecha 21 de diciembre de 2016, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley para fomentar los acuerdos entre entidades bancarias y clientes por el que se daba tres meses para que los bancos enviaran a los  clientes que lo habían solicitado, un cálculo en el que se propusiera la cantidad a devolver. Este plazo de tres meses finalizó el pasado 21 de mayo para la primera tanda de reclamaciones extrajudiciales presentadas por los clientes y la mayoría de las entidades bancarias no han procedido a contestar sus peticiones ni a enviar cálculo alguno, y mucho menos, a devolver las cantidades cobradas de más por la aplicación de la cláusula que limita la variación del tipo de interés.

 

Es por ello, que el pasado 1 de junio,  el Gobierno ha habilitado Juzgados de Primera Instancia en las capitales de provincia para que tramiten la avalancha de demandas que se prevé recibir, puesto que ésta es la única solución actual para que se devuelva a todos los afectados su dinero pagado de más. Debemos recordar que el 97% de los fallos de los Tribunales son a favor de los clientes y por lo tanto, éstos tienen derecho a la devolución de los intereses pagados de más en aplicación de  la cláusula suelo, así como los intereses legales generados de forma retroactiva, es decir, desde la constitución del préstamo de garantía hipotecaria.

Veure totes les notícies >>

contacte

Nom i cognoms: Adreça electrònica:
Consulta:
Disseny i Comunicació