Treball i seguretat social. Pensions

Interposició de demandes per acomiadaments i quanties degudes per les empreses. Tramitació davant del Fons de Garantia Salarial (FOGASA).
Reclamacions per assetjament laboral (mobbing).
Procés de reclamació d’incapacitats permanents, en tots els seus graus, derivades d’accidents laborals o enfermetats.
Presentació de les denúncies i/o querelles per la comissió d’un presumpte delicte contra els drets dels treballadors en l’àmbit laboral per inobservança de les mesures mínimes de seguretat i salut en la feina. Accidents laborals.
Assistència lletrada a tots els nostres clients en tot tipus de procediments laborals davant de la jurisdicció social.

 
Disseny i Comunicació